30 sierpnia 2015

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 – 2020 / Działanie 1.4. Internacjonalizacja gospodarki regionalnej/ Poddziałanie 1.4.1 / Konkurs nr 1
Dla kogo?
Mikro, mali lub średni przedsiębiorcy (WIELKOPOLSKA)

Na co?
Wdrożenie planu rozwoju eksportu będzie polegać na realizacji, co najmniej dwóch działań z poniższej listy, w tym minimum jednego działania obowiązkowego:
1. Działania obowiązkowe:
a) doradztwo i opracowania w zakresie wdrożenia nowych modeli biznesowych,
b) poszukiwanie partnerów na rynkach docelowych (analizy, opracowania);
c) uzyskanie dokumentów niezbędnych do wprowadzenia produktów lub usług przedsiębiorcy na wybrane rynki docelowe (doradztwo, zakup);
d) doradztwo w zakresie strategii finansowania przedsięwzięć eksportowych i działalności eksportowej;
e) doradztwo w zakresie opracowania koncepcji wizerunku przedsiębiorcy na wybranych rynkach;
f) wsparcie inwestycyjne w zakresie dostosowania produktów/usług do wymogów na rynkach docelowych.
2. Działania dodatkowe:
a) udział w zagranicznych imprezach targowo-wystawienniczych w charakterze wystawcy;
b) organizacja i udział w misjach gospodarczych za granicą;
c) udział w międzynarodowych imprezach targowo-wystawienniczych odbywających się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w charakterze wystawcy;
d) organizacja misji gospodarczych przedsiębiorców zagranicznych u przedsiębiorcy.

Jakie jest maksymalna intensywność wsparcia możliwa do uzyskania [%]?
Maksymalny poziom dofinansowania: (do) 85% kosztów kwalifikowanych projektu

Jaka jest minimalna/maksymalna wartość projektu?
Maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych: 3 500 000,00 PLN
Maksymalna wartość dofinansowania: 700 000,00 PLN

Jakie są terminy naboru wniosków?
Wnioski o dofinansowanie mogą być składane w okresie od 22.09.2015 r. od godziny 7.30 do 6.10.2015 r. do godziny 15.30..

Naszym zdaniem…
Propozycja zaadresowana dla przedsiębiorców planujących ekspansję na rynki zagraniczne. Bardzo ciekawą możliwością jest zakup środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych jako element projektu eksportowego. Może to być szczególnie interesujące dla podmiotów, których plany inwestycyjne nie są na tyle innowacyjne, by ubiegać się o dofinansowanie w działaniu WRPO 1.5.2. Warta podkreślenia jest również wysokość pomocy – do 85% w ramach pomocy de minimis. Należy przyłożyć szczególną wagę do kwestii wykorzystania de minimis nie tylko w spółce ubiegającej się o wsparcie, ale także w innych podmiotach powiązanych z wnioskodawcą.

Poczytaj więcej
http://wrpo.wielkopolskie.pl/nabory/61

 

20 sierpnia 2015

POIR – Działanie 2.3 „Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw” / Poddziałanie 2.3.2 „Bony na innowacje dla MŚP” / Konkurs nr 1
Dla kogo?
Mikro, mali lub średni przedsiębiorcy

Na co?
W ramach Działania 2.3 Poddziałania 2.3.2 dofinansowanie przeznaczone jest na realizację projektów obejmujących zakup od wykonawcy usługi polegającej na opracowaniu nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii produkcji lub nowego projektu wzorniczego.

Jakie jest maksymalna intensywność wsparcia możliwa do uzyskania [%]?
Maksymalna intensywność dofinansowania wynosi:

 1. 80% wartości kosztów kwalifikowalnych projektu w przypadku mikro lub małego przedsiębiorcy,
 2. 70% wartości kosztów kwalifikowalnych projektu w przypadku średniego przedsiębiorcy.

Jaka jest minimalna/maksymalna wartość projektu?
Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi: 60 000,00 zł.
Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi: 400 000,00 zł.

Jakie są terminy naboru wniosków?
Wnioski o dofinansowanie mogą być składane w okresie od 31 sierpnia 2015 r. do 30 grudnia 2015 r.

Naszym zdaniem…
Doskonała propozycja dla przedsiębiorstw sektora MSP, które mają zapotrzebowanie na specjalistyczne usługi świadczone przez jednostki naukowe (wyłączny możliwy wykonawca usług). Dotyczy to zwłaszcza niewielkich projektów, które nie mogą liczyć na dofinansowanie z innych źródeł.

Poczytaj więcej
http://poir.parp.gov.pl/bony-na-innowacje-dla-msp/poddzialanie-2-3-2-bony-na-innowacje-dla-msp

20 sierpnia 2015

POIR – Działanie 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw” / Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” / Konkurs nr 1
Dla kogo?
Mikro, mali lub średni przedsiębiorcy

Na co?
Dofinansowanie udzielane jest na realizację projektów które obejmują badania przemysłowe i prace rozwojowe albo prace rozwojowe (projekty, w których nie przewidziano prac rozwojowych nie mogą uzyskać dofinansowania).

Jakie jest maksymalne dofinansowanie możliwe do uzyskania [%]?
Maksymalna intensywność dofinansowania wynosi:
Intensywność wsparcia na prace badawcze i rozwojowe nie może przekroczyć:
dla mikroprzedsiębiorcy/ dla małego przedsiębiorcy:

 • 70% badania przemysłowe
 • 45% prace rozwojowe;

dla średniego przedsiębiorcy:

 • 60% badania przemysłowe
 • 35% prace rozwojowe;

W wypadku tzw. „szerokiego rozpowszechniania wyników projektu” intensywność wsparcia rośnie do poziomów:
dla mikroprzedsiębiorcy/ dla małego przedsiębiorcy:

 • 80% badania przemysłowe
 • 60% prace rozwojowe;

dla średniego przedsiębiorcy:

 • 75% badania przemysłowe
 • 50% prace rozwojowe;

Jaka jest minimalna/maksymalna wartość projektu?

 • Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi: 2 000 000,00 zł.
 • Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi: nie dotyczy
 • Maksymalna wartość dofinansowania [zł]: 20 000 000,00 zł

Jakie są terminy naboru wniosków?
Wnioski o dofinansowanie mogą być składane w okresie od 31 sierpnia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

Naszym zdaniem…
Projekty w ramach poddziałania 1.1.1 POIR przeznaczone są dla przedsiębiorców, których innowacyjne pomysły posiadają duży potencjał komercjalizacji. Ponadto w ocenie dużą, a nawet decydującą, rolę odgrywa zespół, który dla beneficjenta będzie realizował badania. Projekty powinny również wpisywać się w Krajowe Inteligentne Specjalizacje. Ułatwieniem dla beneficjentów jest niewątpliwie możliwość zlecenia części prac badawczych do wyspecjalizowanych instytucji badawczych.

Poczytaj więcej