15 stycznia 2016

Zachodniopomorskie RPO – Poddziałanie 1.5.1 Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji – nabór od 18 stycznia
Dla kogo?
Mikro, mali lub średni przedsiębiorcy (ZACHODNIOPOMORSKIE)

Na co?
W ramach konkursu wspierane będą przedsięwzięcia polegające na wdrażaniu innowacji produktowych, procesowych i nietechnologicznych przez przedsiębiorstwa prowadzące inwestycje w niektórych (według katalogu podklas PKD z Regulaminu) branżach i obszarach. Dofinansowaniu będą podlegały projekty obejmujące inwestycje w grunty, budynki, budowle, nowoczesne maszyny i urządzenia, linie produkcyjne, wartości niematerialne i prawne, czy wdrażanie nowych rozwiązań technologicznych, prowadzące do:
– wykreowania nowego lub zasadniczo ulepszonego produktu/usługi,
– zwiększenia efektywności produkcji przedsiębiorstwa,
– zasadniczej zmiany procesu produkcyjnego.

Jakie jest maksymalna intensywność wsparcia możliwa do uzyskania [%]?
Pomoc na infrastrukturę przedsiębiorstw (tzw. „inwestycja początkowa), zgodnie z mapą pomocy regionalnej:
– 45% kosztów kwalifikowanych projektu w przypadku średnich przedsiębiorstwa:
– 55% kosztów kwalifikowanych projektu w przypadku mikro i małych przedsiębiorstw.

Jaka jest minimalna/maksymalna wartość projektu?

Maksymalna wartość dofinansowania: 4 000 000,00 PLN
Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych: 400 000,00 PLN

Jakie są terminy naboru wniosków?
Od 18 stycznia 2016r  do 18 marca 2016r. Rozstrzygnięcie konkursu: lipiec 2016 rok

Naszym zdaniem…
Długo oczekiwana propozycja adresowana dla przedsiębiorców p  inwestycje w środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne. Niestety konkurs nie jest przeznaczony dla wszystkich przedsiębiorców, a jedynie dla takich, którzy planują swoje inwestycje w sektorze chemii oraz przemysłu metalowo – maszynowego. Oczywiście mile widziane są opinie o innowacyjności, które mogą przesądzić o wysokiej ocenie projektu. Niestety alokacja przeznaczona na konkurs, nie jest wysoka (zaledwie 30 000 000,00 PLN), jednak Instytucja Zarządzająca ma możliwość jej zwiększenia. Realizacja projektów powinna się zakończyć do 31 sierpnia 2018 roku, co jest raczej wystarczającym czasem na przeprowadzenie inwestycji, nawet przy dopuszczalności realizacji inwestycji budowlanych lub prac remontowych.

Poczytaj więcej
1.5 Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji

 

13 stycznia 2016

Lubuskie RPO – Poddziałanie 1.5.1 Rozwój sektora MŚP – konkurs już w marcu!
Dla kogo?
Mikro, mali lub średni przedsiębiorcy (LUBUSKIE)

Na co?
I typ projektu: Wdrożenie wyników prac B+R przez MŚP
Wsparcie związane z:
• wdrożeniem własnych/nabytych wyników prac B+R (część badawcza projektu została przeprowadzona i/lub sfinansowana przez Beneficjenta ze środków własnych lub ze źródeł zewnętrznych)
• wdrożeniem wyników prac B+R, praw do własności intelektualnej, w tym patentów, licencji, know-how lub innej nieopatentowanej wiedzy technicznej, związanych z wdrażanym produktem/usługą/technologią opracowanym/ną lub zakupionym/ną w Działaniu 1.1.

Typ II projektu: Wsparcie inwestycyjne MŚP
Wsparcie związane z zastosowaniem w przedsiębiorstwie nowych rozwiązań technologicznych, prowadzących do powstania i wprowadzenia na rynek nowych lub znacząco ulepszonych produktów/usług, w tym m.in. w zakresie:
• realizacji zasadniczych zmian produkcji, procesu produkcyjnego lub zmiany w zakresie sposobu świadczenia usług poprzez racjonalizację, dywersyfikację lub modernizację,
• nabycie oraz wytworzenie środków trwałych niezbędnych do prowadzenia, unowocześnienia i rozwoju działalności gospodarczej,
• inwestycji w wartości niematerialne i prawne niezbędne do prowadzenia, unowocześnienia i rozwoju działalności gospodarczej,
• tworzenia lub rozwoju usług świadczonych drogą elektroniczną,
• modernizacji i wprowadzania ulepszeń mających na celu racjonalizację zużycia energii, ciepła i wody a także redukcję emisji zanieczyszczeń do powietrza czy budowy i/lub modernizacji zakładów do produkcji urządzeń dla sektora OZE, produkcji urządzeń do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych,
• wprowadzenia nowych technologii cyfrowych w zakresie świadczenia nowych e-usług w tym sprzedaż internetowa, (zakup sprzętu, oprogramowania, licencji usług IT ).

Jakie jest maksymalna intensywność wsparcia możliwa do uzyskania [%]?
Pomoc na infrastrukturę przedsiębiorstw (tzw. „inwestycja początkowa), w tym wdrożenie wyników prac B+R zgodnie z mapą pomocy regionalnej:
– 45% kosztów kwalifikowanych projektu w przypadku średnich przedsiębiorstwa:
– 55% kosztów kwalifikowanych projektu w przypadku mikro i małych przedsiębiorstw.
Pomoc na eksperymentalne prace rozwojowe – 25% kosztów kwalifikowalnych projektu.
W przypadku eksperymentalnych prac rozwojowych intensywność pomocy można zwiększyć do maksymalnie 80% kosztów kwalifikowanych poprzez dodanie:
a) 10 punktów procentowych dla średnich przedsiębiorstw,
b) 20 punktów procentowych dla mikro i małych przedsiębiorstw;
c) 15 punktów procentowych, jeżeli spełniony jest jeden z warunków:
1) projekt zakłada efektywną współpracę
— między przedsiębiorstwami, wśród których przynajmniej jedno jest MŚP, przy czym żadne pojedyncze przedsiębiorstwo nie ponosi więcej niż 70 % kosztów kwalifikowalnych, lub
— między przedsiębiorstwem i co najmniej jedną organizacją prowadzącą badania i upowszechniającą wiedzę, jeżeli ta ostatnia ponosi co najmniej 10 % kosztów kwalifikowalnych i ma prawo do publikowania własnych wyników badań;
2) wyniki projektu są szeroko rozpowszechniane (konferencje, publikacje ogólnodostępne, oprogramowanie bezpłatne lub otwarte)
Pomoc na wspieranie innowacyjności – 50% kosztów kwalifikowalnych projektu.

Jaka jest minimalna/maksymalna wartość projektu?
Maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych: 10 000 000,00 PLN

Jakie są terminy naboru wniosków?
Konkurs zostanie ogłoszony w marcu 2016 roku.

Naszym zdaniem…
Propozycja zaadresowana dla przedsiębiorców planujących projekty B+R lub  inwestycje w środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne. Jest to prawdopodobnie najpopularniejsze działanie skierowane dla przedsiębiorców z województwa lubuskiego finansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego. Stosunkowo duża alokacja i relatywnie przyjazne kryteria to niewątpliwie zalety planowanego do ogłoszenia konkursu. Warto podkreślić, że projekty wybrane do dofinansowania powinny być realizowane w obszarach wskazanych jako inteligentne specjalizacje regionu. Preferencyjnie będą traktowane projekty z zakresu ekoinnowacji, które będą nastawione na skuteczne wykorzystanie surowców.

Poczytaj więcej
http://rpo.lubuskie.pl/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow