Dla kogo?
Mikro, mali lub średni przedsiębiorcy (LUBUSKIE)

Na co?
I typ projektu: Wdrożenie wyników prac B+R przez MŚP
Wsparcie związane z:
• wdrożeniem własnych/nabytych wyników prac B+R (część badawcza projektu została przeprowadzona i/lub sfinansowana przez Beneficjenta ze środków własnych lub ze źródeł zewnętrznych)
• wdrożeniem wyników prac B+R, praw do własności intelektualnej, w tym patentów, licencji, know-how lub innej nieopatentowanej wiedzy technicznej, związanych z wdrażanym produktem/usługą/technologią opracowanym/ną lub zakupionym/ną w Działaniu 1.1.

Typ II projektu: Wsparcie inwestycyjne MŚP
Wsparcie związane z zastosowaniem w przedsiębiorstwie nowych rozwiązań technologicznych, prowadzących do powstania i wprowadzenia na rynek nowych lub znacząco ulepszonych produktów/usług, w tym m.in. w zakresie:
• realizacji zasadniczych zmian produkcji, procesu produkcyjnego lub zmiany w zakresie sposobu świadczenia usług poprzez racjonalizację, dywersyfikację lub modernizację,
• nabycie oraz wytworzenie środków trwałych niezbędnych do prowadzenia, unowocześnienia i rozwoju działalności gospodarczej,
• inwestycji w wartości niematerialne i prawne niezbędne do prowadzenia, unowocześnienia i rozwoju działalności gospodarczej,
• tworzenia lub rozwoju usług świadczonych drogą elektroniczną,
• modernizacji i wprowadzania ulepszeń mających na celu racjonalizację zużycia energii, ciepła i wody a także redukcję emisji zanieczyszczeń do powietrza czy budowy i/lub modernizacji zakładów do produkcji urządzeń dla sektora OZE, produkcji urządzeń do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych,
• wprowadzenia nowych technologii cyfrowych w zakresie świadczenia nowych e-usług w tym sprzedaż internetowa, (zakup sprzętu, oprogramowania, licencji usług IT ).

Jakie jest maksymalna intensywność wsparcia możliwa do uzyskania [%]?
Pomoc na infrastrukturę przedsiębiorstw (tzw. „inwestycja początkowa), w tym wdrożenie wyników prac B+R zgodnie z mapą pomocy regionalnej:
– 45% kosztów kwalifikowanych projektu w przypadku średnich przedsiębiorstwa:
– 55% kosztów kwalifikowanych projektu w przypadku mikro i małych przedsiębiorstw.
Pomoc na eksperymentalne prace rozwojowe – 25% kosztów kwalifikowalnych projektu.
W przypadku eksperymentalnych prac rozwojowych intensywność pomocy można zwiększyć do maksymalnie 80% kosztów kwalifikowanych poprzez dodanie:
a) 10 punktów procentowych dla średnich przedsiębiorstw,
b) 20 punktów procentowych dla mikro i małych przedsiębiorstw;
c) 15 punktów procentowych, jeżeli spełniony jest jeden z warunków:
1) projekt zakłada efektywną współpracę
— między przedsiębiorstwami, wśród których przynajmniej jedno jest MŚP, przy czym żadne pojedyncze przedsiębiorstwo nie ponosi więcej niż 70 % kosztów kwalifikowalnych, lub
— między przedsiębiorstwem i co najmniej jedną organizacją prowadzącą badania i upowszechniającą wiedzę, jeżeli ta ostatnia ponosi co najmniej 10 % kosztów kwalifikowalnych i ma prawo do publikowania własnych wyników badań;
2) wyniki projektu są szeroko rozpowszechniane (konferencje, publikacje ogólnodostępne, oprogramowanie bezpłatne lub otwarte)
Pomoc na wspieranie innowacyjności – 50% kosztów kwalifikowalnych projektu.

Jaka jest minimalna/maksymalna wartość projektu?
Maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych: 10 000 000,00 PLN

Jakie są terminy naboru wniosków?
Konkurs zostanie ogłoszony w marcu 2016 roku.

Naszym zdaniem…
Propozycja zaadresowana dla przedsiębiorców planujących projekty B+R lub  inwestycje w środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne. Jest to prawdopodobnie najpopularniejsze działanie skierowane dla przedsiębiorców z województwa lubuskiego finansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego. Stosunkowo duża alokacja i relatywnie przyjazne kryteria to niewątpliwie zalety planowanego do ogłoszenia konkursu. Warto podkreślić, że projekty wybrane do dofinansowania powinny być realizowane w obszarach wskazanych jako inteligentne specjalizacje regionu. Preferencyjnie będą traktowane projekty z zakresu ekoinnowacji, które będą nastawione na skuteczne wykorzystanie surowców.

Poczytaj więcej
http://rpo.lubuskie.pl/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow