Dla kogo?
Mikro, mali lub średni przedsiębiorcy (ZACHODNIOPOMORSKIE)

Na co?
W ramach konkursu wspierane będą przedsięwzięcia polegające na wdrażaniu innowacji produktowych, procesowych i nietechnologicznych przez przedsiębiorstwa prowadzące inwestycje w niektórych (według katalogu podklas PKD z Regulaminu) branżach i obszarach. Dofinansowaniu będą podlegały projekty obejmujące inwestycje w grunty, budynki, budowle, nowoczesne maszyny i urządzenia, linie produkcyjne, wartości niematerialne i prawne, czy wdrażanie nowych rozwiązań technologicznych, prowadzące do:
– wykreowania nowego lub zasadniczo ulepszonego produktu/usługi,
– zwiększenia efektywności produkcji przedsiębiorstwa,
– zasadniczej zmiany procesu produkcyjnego.

Jakie jest maksymalna intensywność wsparcia możliwa do uzyskania [%]?
Pomoc na infrastrukturę przedsiębiorstw (tzw. „inwestycja początkowa), zgodnie z mapą pomocy regionalnej:
– 45% kosztów kwalifikowanych projektu w przypadku średnich przedsiębiorstwa:
– 55% kosztów kwalifikowanych projektu w przypadku mikro i małych przedsiębiorstw.

Jaka jest minimalna/maksymalna wartość projektu?

Maksymalna wartość dofinansowania: 4 000 000,00 PLN
Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych: 400 000,00 PLN

Jakie są terminy naboru wniosków?
Od 18 stycznia 2016r  do 18 marca 2016r. Rozstrzygnięcie konkursu: lipiec 2016 rok

Naszym zdaniem…
Długo oczekiwana propozycja adresowana dla przedsiębiorców p  inwestycje w środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne. Niestety konkurs nie jest przeznaczony dla wszystkich przedsiębiorców, a jedynie dla takich, którzy planują swoje inwestycje w sektorze chemii oraz przemysłu metalowo – maszynowego. Oczywiście mile widziane są opinie o innowacyjności, które mogą przesądzić o wysokiej ocenie projektu. Niestety alokacja przeznaczona na konkurs, nie jest wysoka (zaledwie 30 000 000,00 PLN), jednak Instytucja Zarządzająca ma możliwość jej zwiększenia. Realizacja projektów powinna się zakończyć do 31 sierpnia 2018 roku, co jest raczej wystarczającym czasem na przeprowadzenie inwestycji, nawet przy dopuszczalności realizacji inwestycji budowlanych lub prac remontowych.

Poczytaj więcej
1.5 Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji