Dla kogo?
Mikro, mali lub średni przedsiębiorcy (Świętokrzyskie)

Na co?
W ramach konkursu przewiduje się następujące rodzaje projektów:
1.Wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw na wczesnych etapie rozwoju (start-upy), w szczególności w obszarach regionalnych inteligentnych specjalizacji, które mogły zostać utworzone dzięki interwencji prowadzonej w ramach CT 8.
2.Dofinansowanie inwestycji związanych z rozwojem przedsiębiorstwa, wprowadzeniem nowych produktów i/lub usług, a także unowocześnieniem wyposażenia związanego z działalnością gospodarczą, wprowadzeniem innowacji technologicznych i/lub organizacyjnych.
3.Dokonywanie zasadniczych zmian procesu produkcyjnego lub zmiana w sposobie świadczenia usług za pośrednictwem zakupu zaawansowanych nowych technologii lub w wyniku wdrożenia wyników prac B+R.
4.Inwestycje realizowane przez MŚP mające na celu świadczenie e-usługi, przy czym projekt może obejmować wytworzenie produktów cyfrowych koniecznych do świadczenia tej e-usługi wraz z ewentualnymi niezbędnymi specjalistycznymi szkoleniami i kursami skierowanymi do kadr (pracowników) zatrudnionych w przedsiębiorstwach.

Jaka jest maksymalna intensywność wsparcia możliwa do uzyskania [%]?
Pomoc na infrastrukturę przedsiębiorstw (tzw. „inwestycja początkowa), zgodnie z mapą pomocy regionalnej:
– 45% kosztów kwalifikowanych projektu w przypadku średnich przedsiębiorstwa:
– 55% kosztów kwalifikowanych projektu w przypadku mikro i małych przedsiębiorstw.

Jaka jest maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu?
Maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych dla mikro firm: 3 000 000,00 PLN
Maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych dla małych firm: 5 000 000,00 PLN
Maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych dla średnich firm:  9 000 000,00 PLN                                                  

Jakie są terminy naboru wniosków?
Zgodnie z harmonogramem konkursów na 2016 rok, ogłoszenie konkursu w I kwartale 2016 roku.

Naszym zdaniem…
Długo oczekiwana propozycja adresowana dla przedsiębiorców planujących  inwestycje w środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne (w tym np. e-usługi, B2B itd.) w województwie świętokrzyskim. Alokacja przeznaczona na konkurs, jest dość wysoka (80 000 000,00 PLN). Oczywiście wspierane będą projekty zgodne z regionalnymi inteligentnymi specjalizacjami, wśród których należy wymienić: PRZEMYSŁ METALOWO-ODLEWNICZY, NOWOCZESNE ROLNICTWO I PRZETWÓRSTWO SPOŻYWCZE, ZASOBOOSZCZĘDNE BUDOWNICTWO, TURYSTYKA ZDROWOTNA I PROZDROWOTNA, TECHNOLOGIE INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNE. Ta ostatnia kategoria jest szczególnie interesująca gdyż uwzględnia takie dziedziny jak: telekomunikacja przewodowa i bezprzewodowa, usługi informatyczne związane z oprogramowaniem i przetwarzaniem danych, sprzęt telekomunikacyjny i komputerowy.

Poczytaj więcej

Serwis Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego