11 października 2017

OSTATNI KONKURS W WIELKOPOLSCE W 2017 ROKU – DZIAŁANIE 1.2 WZMOCNIENIE POTENCJAŁU INNOWACYJNEGO PRZEDSIĘBIORSTW WIELKOPOLSKI
Dla kogo?
Mikro, mali lub średni przedsiębiorcy. Możliwy osobny konkurs dla dużych przedsiębiorstw.

Na co?
W ramach konkursu wsparciem mogą zostać objęte projekty dotyczące:

  1. Wsparcia infrastruktury B+R poprzez stworzenie lub rozwój istniejącego zaplecza badawczo-rozwojowego w postaci działów B+R w przedsiębiorstwach (w tym laboratoriów) oraz tworzenie centrów badawczo-rozwojowych;
  2. Prowadzenia badań w przedsiębiorstwach, w tym badań przemysłowych i/lub eksperymentalnych prac rozwojowych po stworzenie linii demonstracyjnej;
  3. Wsparcia przygotowania do wdrożenia własnych lub zakupionych wyników badań naukowych/technologii oraz praw do własności intelektualnej (w tym zakup wyników prac B+R).

 Jaka jest maksymalna intensywność wsparcia możliwa do uzyskania [%]?
Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maks. dopuszczalna kwota dofinansowania projektu:

1.Maksymalny poziom dofinansowania projektu realizowanego przez mikro lub małe przedsiębiorstwo – 80% wydatków kwalifikowalnych.

2.Maksymalny poziom dofinansowania projektu realizowanego przez średnie przedsiębiorstwo – 75% wydatków kwalifikowalnych.

3.Maksymalna kwota dofinansowania dla projektów, w których występuje pomoc de minimis  700000,00 PLN.

 Jaka jest maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu?
Maksymalna wartość projektu 25 mln PLN. Poziom dofinansowania uzależniony jest od typu projektu oraz wyboru odpowiedniego  wariantu.

 Jakie są terminy naboru wniosków?
Zgodnie z harmonogramem naboru wniosków na 2017 rok – planowany  termin rozpoczęcia naborów  – grudzień.

 Naszym zdaniem…
Długo oczekiwana propozycja adresowana dla przedsiębiorców planujących  realizację projektów badawczo – rozwojowych w obrębie    wielkopolskich inteligentnych specjalizacji. Alokacja przeznaczona na konkurs, jest dość wysoka (150 000 000,00 PLN), ale może zostać   podzielona na 2 konkursy, z czego jeden przeznaczony będzie dla przedsiębiorstw z sektora MSP, natomiast drugi, dla przedsiębiorstw „dużych”.

W ramach przygotowań do aplikowania, szczególną wagę należy położyć na rzetelne i prawidłowe przygotowanie planu w zakresie planowanych do przeprowadzenia prac B+R. Jest to najważniejszy   dokument do przygotowania przez wnioskodawców w ramach procedury konkursowej. Istotną trudnością dla wnioskodawców jest konieczność podziału prac B+R na badania przemysłowe i prace rozwojowe, z jednoczesnym określeniem poziomu gotowości technologicznej (Technology readiness levels -TRL). Często spotykanym rozwiązaniem jakie stosują przedsiębiorcy, jest zlecenie stworzenia  planu B+R do jednostek naukowo – badawczych. Jest to wprawdzie dość kosztowne rozwiązanie, ale w zamian uzyskuje się profesjonalnie przygotowany i wiarygodny dokument zawierający plan prac badawczo – rozwojowych. Jakie są koszty kwalifikowane? Przede wszystkim koszty personelu, koszty badań wykonywanych przez podwykonawców, koszty ogólne (w tym koszty materiałów, surowców, półproduktów, odczynników oraz koszty administracyjne).  W wypadku projektów infrastrukturalnych, do kosztów kwalifikowanych można zaliczyć zakup środków trwałych z montażem, wartości niematerialnych i prawnych z wdrożeniem oraz koszty prac budowlanych.

Prowadzenie każdego projektu wymaga odpowiedniego przygotowania merytorycznego i menedżerskiego, a także przystosowania organizacji, jej kierownictwa, a nawet zaangażowania środowiska zewnętrznego. Należy pamiętać, że gdy mamy do czynienia z projektem badawczo-rozwojowym, a zatem ryzykownym, a nawet pionierskim, pełnym wyzwań, realizacja takiego projektu jest znacznie trudniejsza w porównaniu z realizacją  projektu  o charakterze czysto inwestycyjnym.

Poczytaj więcej

Strona WRPO

11 października 2017

Atrakcyjne pożyczki z Inicjatywy JEREMIE2
Od 27 września Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości rozpoczęła oficjalnie realizację Inicjatywy JEREMIE2. W ramach projektu mikro, mali i średni przedsiębiorcy mogą ubiegać się o unijne pożyczki. W ofercie dla firm znalazły się trzy produkty pożyczkowe z atrakcyjnym oprocentowaniem od 1,23%. Jest ono stałe i niezmienne przez cały okres spłaty a przedsiębiorca nie ponosi dodatkowych opłat i prowizji związanych z rozpatrzeniem wniosku.

Nowością w realizowanym projekcie jest fakt, że od przedsiębiorców WARP nie wymaga wkładu własnego. Główne zasady pozostają bez zmian. Ma być szybko, tanio i pomyślnie dla firm. Tak przynajmniej w teorii.

Dla kogo?
Mikro, mali lub średni przedsiębiorcy

Na co?
W zasadzie na wszelakie inwestycje MSP.

Naszym zdaniem…
Ciekawa opcja dla projektów niezbyt nadających się do realizacji w ramach programów dotacyjnych z uwagi np. na nikłą innowacyjność. Propozycja zdecydowanie bardziej atrakcyjna od kredytu bankowego.

Poczytaj więcej

Więcej o JEREMIE2