11 października 2017

OSTATNI KONKURS W WIELKOPOLSCE W 2017 ROKU – DZIAŁANIE 1.2 WZMOCNIENIE POTENCJAŁU INNOWACYJNEGO PRZEDSIĘBIORSTW WIELKOPOLSKI
Dla kogo?
Mikro, mali lub średni przedsiębiorcy. Możliwy osobny konkurs dla dużych przedsiębiorstw.

Na co?
W ramach konkursu wsparciem mogą zostać objęte projekty dotyczące:

 1. Wsparcia infrastruktury B+R poprzez stworzenie lub rozwój istniejącego zaplecza badawczo-rozwojowego w postaci działów B+R w przedsiębiorstwach (w tym laboratoriów) oraz tworzenie centrów badawczo-rozwojowych;
 2. Prowadzenia badań w przedsiębiorstwach, w tym badań przemysłowych i/lub eksperymentalnych prac rozwojowych po stworzenie linii demonstracyjnej;
 3. Wsparcia przygotowania do wdrożenia własnych lub zakupionych wyników badań naukowych/technologii oraz praw do własności intelektualnej (w tym zakup wyników prac B+R).

 Jaka jest maksymalna intensywność wsparcia możliwa do uzyskania [%]?
Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maks. dopuszczalna kwota dofinansowania projektu:

1.Maksymalny poziom dofinansowania projektu realizowanego przez mikro lub małe przedsiębiorstwo – 80% wydatków kwalifikowalnych.

2.Maksymalny poziom dofinansowania projektu realizowanego przez średnie przedsiębiorstwo – 75% wydatków kwalifikowalnych.

3.Maksymalna kwota dofinansowania dla projektów, w których występuje pomoc de minimis  700000,00 PLN.

 Jaka jest maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu?
Maksymalna wartość projektu 25 mln PLN. Poziom dofinansowania uzależniony jest od typu projektu oraz wyboru odpowiedniego  wariantu.

 Jakie są terminy naboru wniosków?
Zgodnie z harmonogramem naboru wniosków na 2017 rok – planowany  termin rozpoczęcia naborów  – grudzień.

 Naszym zdaniem…
Długo oczekiwana propozycja adresowana dla przedsiębiorców planujących  realizację projektów badawczo – rozwojowych w obrębie    wielkopolskich inteligentnych specjalizacji. Alokacja przeznaczona na konkurs, jest dość wysoka (150 000 000,00 PLN), ale może zostać   podzielona na 2 konkursy, z czego jeden przeznaczony będzie dla przedsiębiorstw z sektora MSP, natomiast drugi, dla przedsiębiorstw „dużych”.

W ramach przygotowań do aplikowania, szczególną wagę należy położyć na rzetelne i prawidłowe przygotowanie planu w zakresie planowanych do przeprowadzenia prac B+R. Jest to najważniejszy   dokument do przygotowania przez wnioskodawców w ramach procedury konkursowej. Istotną trudnością dla wnioskodawców jest konieczność podziału prac B+R na badania przemysłowe i prace rozwojowe, z jednoczesnym określeniem poziomu gotowości technologicznej (Technology readiness levels -TRL). Często spotykanym rozwiązaniem jakie stosują przedsiębiorcy, jest zlecenie stworzenia  planu B+R do jednostek naukowo – badawczych. Jest to wprawdzie dość kosztowne rozwiązanie, ale w zamian uzyskuje się profesjonalnie przygotowany i wiarygodny dokument zawierający plan prac badawczo – rozwojowych. Jakie są koszty kwalifikowane? Przede wszystkim koszty personelu, koszty badań wykonywanych przez podwykonawców, koszty ogólne (w tym koszty materiałów, surowców, półproduktów, odczynników oraz koszty administracyjne).  W wypadku projektów infrastrukturalnych, do kosztów kwalifikowanych można zaliczyć zakup środków trwałych z montażem, wartości niematerialnych i prawnych z wdrożeniem oraz koszty prac budowlanych.

Prowadzenie każdego projektu wymaga odpowiedniego przygotowania merytorycznego i menedżerskiego, a także przystosowania organizacji, jej kierownictwa, a nawet zaangażowania środowiska zewnętrznego. Należy pamiętać, że gdy mamy do czynienia z projektem badawczo-rozwojowym, a zatem ryzykownym, a nawet pionierskim, pełnym wyzwań, realizacja takiego projektu jest znacznie trudniejsza w porównaniu z realizacją  projektu  o charakterze czysto inwestycyjnym.

Poczytaj więcej

Strona WRPO

11 października 2017

Atrakcyjne pożyczki z Inicjatywy JEREMIE2
Od 27 września Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości rozpoczęła oficjalnie realizację Inicjatywy JEREMIE2. W ramach projektu mikro, mali i średni przedsiębiorcy mogą ubiegać się o unijne pożyczki. W ofercie dla firm znalazły się trzy produkty pożyczkowe z atrakcyjnym oprocentowaniem od 1,23%. Jest ono stałe i niezmienne przez cały okres spłaty a przedsiębiorca nie ponosi dodatkowych opłat i prowizji związanych z rozpatrzeniem wniosku.

Nowością w realizowanym projekcie jest fakt, że od przedsiębiorców WARP nie wymaga wkładu własnego. Główne zasady pozostają bez zmian. Ma być szybko, tanio i pomyślnie dla firm. Tak przynajmniej w teorii.

Dla kogo?
Mikro, mali lub średni przedsiębiorcy

Na co?
W zasadzie na wszelakie inwestycje MSP.

Naszym zdaniem…
Ciekawa opcja dla projektów niezbyt nadających się do realizacji w ramach programów dotacyjnych z uwagi np. na nikłą innowacyjność. Propozycja zdecydowanie bardziej atrakcyjna od kredytu bankowego.

Poczytaj więcej

Więcej o JEREMIE2

17 lutego 2016

Świętokrzyskie RPO – Działanie 2.5. Wsparcie inwestycyjne sektora MŚP – nabór już w I kwartale 2016 roku!
Dla kogo?
Mikro, mali lub średni przedsiębiorcy (Świętokrzyskie)

Na co?
W ramach konkursu przewiduje się następujące rodzaje projektów:
1.Wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw na wczesnych etapie rozwoju (start-upy), w szczególności w obszarach regionalnych inteligentnych specjalizacji, które mogły zostać utworzone dzięki interwencji prowadzonej w ramach CT 8.
2.Dofinansowanie inwestycji związanych z rozwojem przedsiębiorstwa, wprowadzeniem nowych produktów i/lub usług, a także unowocześnieniem wyposażenia związanego z działalnością gospodarczą, wprowadzeniem innowacji technologicznych i/lub organizacyjnych.
3.Dokonywanie zasadniczych zmian procesu produkcyjnego lub zmiana w sposobie świadczenia usług za pośrednictwem zakupu zaawansowanych nowych technologii lub w wyniku wdrożenia wyników prac B+R.
4.Inwestycje realizowane przez MŚP mające na celu świadczenie e-usługi, przy czym projekt może obejmować wytworzenie produktów cyfrowych koniecznych do świadczenia tej e-usługi wraz z ewentualnymi niezbędnymi specjalistycznymi szkoleniami i kursami skierowanymi do kadr (pracowników) zatrudnionych w przedsiębiorstwach.

Jaka jest maksymalna intensywność wsparcia możliwa do uzyskania [%]?
Pomoc na infrastrukturę przedsiębiorstw (tzw. „inwestycja początkowa), zgodnie z mapą pomocy regionalnej:
– 45% kosztów kwalifikowanych projektu w przypadku średnich przedsiębiorstwa:
– 55% kosztów kwalifikowanych projektu w przypadku mikro i małych przedsiębiorstw.

Jaka jest maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu?
Maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych dla mikro firm: 3 000 000,00 PLN
Maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych dla małych firm: 5 000 000,00 PLN
Maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych dla średnich firm:  9 000 000,00 PLN                                                  

Jakie są terminy naboru wniosków?
Zgodnie z harmonogramem konkursów na 2016 rok, ogłoszenie konkursu w I kwartale 2016 roku.

Naszym zdaniem…
Długo oczekiwana propozycja adresowana dla przedsiębiorców planujących  inwestycje w środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne (w tym np. e-usługi, B2B itd.) w województwie świętokrzyskim. Alokacja przeznaczona na konkurs, jest dość wysoka (80 000 000,00 PLN). Oczywiście wspierane będą projekty zgodne z regionalnymi inteligentnymi specjalizacjami, wśród których należy wymienić: PRZEMYSŁ METALOWO-ODLEWNICZY, NOWOCZESNE ROLNICTWO I PRZETWÓRSTWO SPOŻYWCZE, ZASOBOOSZCZĘDNE BUDOWNICTWO, TURYSTYKA ZDROWOTNA I PROZDROWOTNA, TECHNOLOGIE INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNE. Ta ostatnia kategoria jest szczególnie interesująca gdyż uwzględnia takie dziedziny jak: telekomunikacja przewodowa i bezprzewodowa, usługi informatyczne związane z oprogramowaniem i przetwarzaniem danych, sprzęt telekomunikacyjny i komputerowy.

Poczytaj więcej

Serwis Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego

15 stycznia 2016

Zachodniopomorskie RPO – Poddziałanie 1.5.1 Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji – nabór od 18 stycznia
Dla kogo?
Mikro, mali lub średni przedsiębiorcy (ZACHODNIOPOMORSKIE)

Na co?
W ramach konkursu wspierane będą przedsięwzięcia polegające na wdrażaniu innowacji produktowych, procesowych i nietechnologicznych przez przedsiębiorstwa prowadzące inwestycje w niektórych (według katalogu podklas PKD z Regulaminu) branżach i obszarach. Dofinansowaniu będą podlegały projekty obejmujące inwestycje w grunty, budynki, budowle, nowoczesne maszyny i urządzenia, linie produkcyjne, wartości niematerialne i prawne, czy wdrażanie nowych rozwiązań technologicznych, prowadzące do:
– wykreowania nowego lub zasadniczo ulepszonego produktu/usługi,
– zwiększenia efektywności produkcji przedsiębiorstwa,
– zasadniczej zmiany procesu produkcyjnego.

Jakie jest maksymalna intensywność wsparcia możliwa do uzyskania [%]?
Pomoc na infrastrukturę przedsiębiorstw (tzw. „inwestycja początkowa), zgodnie z mapą pomocy regionalnej:
– 45% kosztów kwalifikowanych projektu w przypadku średnich przedsiębiorstwa:
– 55% kosztów kwalifikowanych projektu w przypadku mikro i małych przedsiębiorstw.

Jaka jest minimalna/maksymalna wartość projektu?

Maksymalna wartość dofinansowania: 4 000 000,00 PLN
Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych: 400 000,00 PLN

Jakie są terminy naboru wniosków?
Od 18 stycznia 2016r  do 18 marca 2016r. Rozstrzygnięcie konkursu: lipiec 2016 rok

Naszym zdaniem…
Długo oczekiwana propozycja adresowana dla przedsiębiorców p  inwestycje w środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne. Niestety konkurs nie jest przeznaczony dla wszystkich przedsiębiorców, a jedynie dla takich, którzy planują swoje inwestycje w sektorze chemii oraz przemysłu metalowo – maszynowego. Oczywiście mile widziane są opinie o innowacyjności, które mogą przesądzić o wysokiej ocenie projektu. Niestety alokacja przeznaczona na konkurs, nie jest wysoka (zaledwie 30 000 000,00 PLN), jednak Instytucja Zarządzająca ma możliwość jej zwiększenia. Realizacja projektów powinna się zakończyć do 31 sierpnia 2018 roku, co jest raczej wystarczającym czasem na przeprowadzenie inwestycji, nawet przy dopuszczalności realizacji inwestycji budowlanych lub prac remontowych.

Poczytaj więcej
1.5 Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji

 

13 stycznia 2016

Lubuskie RPO – Poddziałanie 1.5.1 Rozwój sektora MŚP – konkurs już w marcu!
Dla kogo?
Mikro, mali lub średni przedsiębiorcy (LUBUSKIE)

Na co?
I typ projektu: Wdrożenie wyników prac B+R przez MŚP
Wsparcie związane z:
• wdrożeniem własnych/nabytych wyników prac B+R (część badawcza projektu została przeprowadzona i/lub sfinansowana przez Beneficjenta ze środków własnych lub ze źródeł zewnętrznych)
• wdrożeniem wyników prac B+R, praw do własności intelektualnej, w tym patentów, licencji, know-how lub innej nieopatentowanej wiedzy technicznej, związanych z wdrażanym produktem/usługą/technologią opracowanym/ną lub zakupionym/ną w Działaniu 1.1.

Typ II projektu: Wsparcie inwestycyjne MŚP
Wsparcie związane z zastosowaniem w przedsiębiorstwie nowych rozwiązań technologicznych, prowadzących do powstania i wprowadzenia na rynek nowych lub znacząco ulepszonych produktów/usług, w tym m.in. w zakresie:
• realizacji zasadniczych zmian produkcji, procesu produkcyjnego lub zmiany w zakresie sposobu świadczenia usług poprzez racjonalizację, dywersyfikację lub modernizację,
• nabycie oraz wytworzenie środków trwałych niezbędnych do prowadzenia, unowocześnienia i rozwoju działalności gospodarczej,
• inwestycji w wartości niematerialne i prawne niezbędne do prowadzenia, unowocześnienia i rozwoju działalności gospodarczej,
• tworzenia lub rozwoju usług świadczonych drogą elektroniczną,
• modernizacji i wprowadzania ulepszeń mających na celu racjonalizację zużycia energii, ciepła i wody a także redukcję emisji zanieczyszczeń do powietrza czy budowy i/lub modernizacji zakładów do produkcji urządzeń dla sektora OZE, produkcji urządzeń do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych,
• wprowadzenia nowych technologii cyfrowych w zakresie świadczenia nowych e-usług w tym sprzedaż internetowa, (zakup sprzętu, oprogramowania, licencji usług IT ).

Jakie jest maksymalna intensywność wsparcia możliwa do uzyskania [%]?
Pomoc na infrastrukturę przedsiębiorstw (tzw. „inwestycja początkowa), w tym wdrożenie wyników prac B+R zgodnie z mapą pomocy regionalnej:
– 45% kosztów kwalifikowanych projektu w przypadku średnich przedsiębiorstwa:
– 55% kosztów kwalifikowanych projektu w przypadku mikro i małych przedsiębiorstw.
Pomoc na eksperymentalne prace rozwojowe – 25% kosztów kwalifikowalnych projektu.
W przypadku eksperymentalnych prac rozwojowych intensywność pomocy można zwiększyć do maksymalnie 80% kosztów kwalifikowanych poprzez dodanie:
a) 10 punktów procentowych dla średnich przedsiębiorstw,
b) 20 punktów procentowych dla mikro i małych przedsiębiorstw;
c) 15 punktów procentowych, jeżeli spełniony jest jeden z warunków:
1) projekt zakłada efektywną współpracę
— między przedsiębiorstwami, wśród których przynajmniej jedno jest MŚP, przy czym żadne pojedyncze przedsiębiorstwo nie ponosi więcej niż 70 % kosztów kwalifikowalnych, lub
— między przedsiębiorstwem i co najmniej jedną organizacją prowadzącą badania i upowszechniającą wiedzę, jeżeli ta ostatnia ponosi co najmniej 10 % kosztów kwalifikowalnych i ma prawo do publikowania własnych wyników badań;
2) wyniki projektu są szeroko rozpowszechniane (konferencje, publikacje ogólnodostępne, oprogramowanie bezpłatne lub otwarte)
Pomoc na wspieranie innowacyjności – 50% kosztów kwalifikowalnych projektu.

Jaka jest minimalna/maksymalna wartość projektu?
Maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych: 10 000 000,00 PLN

Jakie są terminy naboru wniosków?
Konkurs zostanie ogłoszony w marcu 2016 roku.

Naszym zdaniem…
Propozycja zaadresowana dla przedsiębiorców planujących projekty B+R lub  inwestycje w środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne. Jest to prawdopodobnie najpopularniejsze działanie skierowane dla przedsiębiorców z województwa lubuskiego finansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego. Stosunkowo duża alokacja i relatywnie przyjazne kryteria to niewątpliwie zalety planowanego do ogłoszenia konkursu. Warto podkreślić, że projekty wybrane do dofinansowania powinny być realizowane w obszarach wskazanych jako inteligentne specjalizacje regionu. Preferencyjnie będą traktowane projekty z zakresu ekoinnowacji, które będą nastawione na skuteczne wykorzystanie surowców.

Poczytaj więcej
http://rpo.lubuskie.pl/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow

 

 

21 września 2015

Najbardziej oczekiwany konkurs w 2015 roku !!!
Nabór wniosków WRPO 1.5.2 na projekty inwestycyjne dla MSP zostanie ogłoszony pod koniec września. Kwota przeznaczona na dofinansowanie przedsięwzięć wielkopolskich przedsiębiorstw sięgać będzie prawie 400 milionów złotych.

To prawdopodobnie największy konkurs nie tylko w tym roku, ale w całej perspektywie finansowej. Ważne, by tego czasu nie przespać, bo kolejnej takiej szansy może już nie być. Będziemy informować o szczegółach.

30 sierpnia 2015

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 – 2020 / Działanie 1.4. Internacjonalizacja gospodarki regionalnej/ Poddziałanie 1.4.1 / Konkurs nr 1
Dla kogo?
Mikro, mali lub średni przedsiębiorcy (WIELKOPOLSKA)

Na co?
Wdrożenie planu rozwoju eksportu będzie polegać na realizacji, co najmniej dwóch działań z poniższej listy, w tym minimum jednego działania obowiązkowego:
1. Działania obowiązkowe:
a) doradztwo i opracowania w zakresie wdrożenia nowych modeli biznesowych,
b) poszukiwanie partnerów na rynkach docelowych (analizy, opracowania);
c) uzyskanie dokumentów niezbędnych do wprowadzenia produktów lub usług przedsiębiorcy na wybrane rynki docelowe (doradztwo, zakup);
d) doradztwo w zakresie strategii finansowania przedsięwzięć eksportowych i działalności eksportowej;
e) doradztwo w zakresie opracowania koncepcji wizerunku przedsiębiorcy na wybranych rynkach;
f) wsparcie inwestycyjne w zakresie dostosowania produktów/usług do wymogów na rynkach docelowych.
2. Działania dodatkowe:
a) udział w zagranicznych imprezach targowo-wystawienniczych w charakterze wystawcy;
b) organizacja i udział w misjach gospodarczych za granicą;
c) udział w międzynarodowych imprezach targowo-wystawienniczych odbywających się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w charakterze wystawcy;
d) organizacja misji gospodarczych przedsiębiorców zagranicznych u przedsiębiorcy.

Jakie jest maksymalna intensywność wsparcia możliwa do uzyskania [%]?
Maksymalny poziom dofinansowania: (do) 85% kosztów kwalifikowanych projektu

Jaka jest minimalna/maksymalna wartość projektu?
Maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych: 3 500 000,00 PLN
Maksymalna wartość dofinansowania: 700 000,00 PLN

Jakie są terminy naboru wniosków?
Wnioski o dofinansowanie mogą być składane w okresie od 22.09.2015 r. od godziny 7.30 do 6.10.2015 r. do godziny 15.30..

Naszym zdaniem…
Propozycja zaadresowana dla przedsiębiorców planujących ekspansję na rynki zagraniczne. Bardzo ciekawą możliwością jest zakup środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych jako element projektu eksportowego. Może to być szczególnie interesujące dla podmiotów, których plany inwestycyjne nie są na tyle innowacyjne, by ubiegać się o dofinansowanie w działaniu WRPO 1.5.2. Warta podkreślenia jest również wysokość pomocy – do 85% w ramach pomocy de minimis. Należy przyłożyć szczególną wagę do kwestii wykorzystania de minimis nie tylko w spółce ubiegającej się o wsparcie, ale także w innych podmiotach powiązanych z wnioskodawcą.

Poczytaj więcej
http://wrpo.wielkopolskie.pl/nabory/61

 

20 sierpnia 2015

POIR – Działanie 2.3 „Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw” / Poddziałanie 2.3.2 „Bony na innowacje dla MŚP” / Konkurs nr 1
Dla kogo?
Mikro, mali lub średni przedsiębiorcy

Na co?
W ramach Działania 2.3 Poddziałania 2.3.2 dofinansowanie przeznaczone jest na realizację projektów obejmujących zakup od wykonawcy usługi polegającej na opracowaniu nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii produkcji lub nowego projektu wzorniczego.

Jakie jest maksymalna intensywność wsparcia możliwa do uzyskania [%]?
Maksymalna intensywność dofinansowania wynosi:

 1. 80% wartości kosztów kwalifikowalnych projektu w przypadku mikro lub małego przedsiębiorcy,
 2. 70% wartości kosztów kwalifikowalnych projektu w przypadku średniego przedsiębiorcy.

Jaka jest minimalna/maksymalna wartość projektu?
Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi: 60 000,00 zł.
Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi: 400 000,00 zł.

Jakie są terminy naboru wniosków?
Wnioski o dofinansowanie mogą być składane w okresie od 31 sierpnia 2015 r. do 30 grudnia 2015 r.

Naszym zdaniem…
Doskonała propozycja dla przedsiębiorstw sektora MSP, które mają zapotrzebowanie na specjalistyczne usługi świadczone przez jednostki naukowe (wyłączny możliwy wykonawca usług). Dotyczy to zwłaszcza niewielkich projektów, które nie mogą liczyć na dofinansowanie z innych źródeł.

Poczytaj więcej
http://poir.parp.gov.pl/bony-na-innowacje-dla-msp/poddzialanie-2-3-2-bony-na-innowacje-dla-msp

20 sierpnia 2015

POIR – Działanie 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw” / Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” / Konkurs nr 1
Dla kogo?
Mikro, mali lub średni przedsiębiorcy

Na co?
Dofinansowanie udzielane jest na realizację projektów które obejmują badania przemysłowe i prace rozwojowe albo prace rozwojowe (projekty, w których nie przewidziano prac rozwojowych nie mogą uzyskać dofinansowania).

Jakie jest maksymalne dofinansowanie możliwe do uzyskania [%]?
Maksymalna intensywność dofinansowania wynosi:
Intensywność wsparcia na prace badawcze i rozwojowe nie może przekroczyć:
dla mikroprzedsiębiorcy/ dla małego przedsiębiorcy:

 • 70% badania przemysłowe
 • 45% prace rozwojowe;

dla średniego przedsiębiorcy:

 • 60% badania przemysłowe
 • 35% prace rozwojowe;

W wypadku tzw. „szerokiego rozpowszechniania wyników projektu” intensywność wsparcia rośnie do poziomów:
dla mikroprzedsiębiorcy/ dla małego przedsiębiorcy:

 • 80% badania przemysłowe
 • 60% prace rozwojowe;

dla średniego przedsiębiorcy:

 • 75% badania przemysłowe
 • 50% prace rozwojowe;

Jaka jest minimalna/maksymalna wartość projektu?

 • Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi: 2 000 000,00 zł.
 • Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi: nie dotyczy
 • Maksymalna wartość dofinansowania [zł]: 20 000 000,00 zł

Jakie są terminy naboru wniosków?
Wnioski o dofinansowanie mogą być składane w okresie od 31 sierpnia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

Naszym zdaniem…
Projekty w ramach poddziałania 1.1.1 POIR przeznaczone są dla przedsiębiorców, których innowacyjne pomysły posiadają duży potencjał komercjalizacji. Ponadto w ocenie dużą, a nawet decydującą, rolę odgrywa zespół, który dla beneficjenta będzie realizował badania. Projekty powinny również wpisywać się w Krajowe Inteligentne Specjalizacje. Ułatwieniem dla beneficjentów jest niewątpliwie możliwość zlecenia części prac badawczych do wyspecjalizowanych instytucji badawczych.

Poczytaj więcej