Dotacje dla samorządów

Jednostki samorządu terytorialnego są naturalnym beneficjentem pomocy Unii Europejskiej. Wsparcie dla samorządów zapewniają zarówno krajowe jak i regionalne programy operacyjne. Projekty skierowane do samorządu dofinansowywane z funduszy Unii Europejskiej mogą dotyczyć infrastruktury technicznej, działań społecznych, wsparcia terenów wiejskich.

Proponujemy naszym Partnerom wsparcie w zakresie doradztwa obejmującego zarówno dobór odpowiedniego programu do potrzeb danego samorządu, jak i sporządzenie studiów wykonalności oraz kompletnych wniosków aplikacyjnych wraz z załącznikami.

Dotacja do 85% kosztów kwalifikowanych projektu

W ramach 16 Regionalnych Programów Operacyjnych oraz programów ogólnokrajowych takich jak PO Polska Cyfrowa, PO Infrastruktura i Środowisko, PO Polska Wschodnia czy PO Inteligentny Rozwój, samorządy mogą skorzystać z dofinansowanie z takich obszarów jak m.in:

 • Elektroniczne usługi publiczne
 • Gospodarka odpadami
 • Gospodarka wodno- ściekowa
 • Ochrona przyrody
 • Infrastruktura drogowa
 • Infrastruktura kolejowa
 • Energia ze źródeł odnawialnych
 • Edukacja
 • Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym
 • Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska

Oferujemy naszym Partnerom kompleksowe przygotowywanie dokumentacji aplikacyjnej oraz opracowanie m.in.

 • Wniosków o dofinansowanie
 • Analiz finansowych, analiz wariantów, analiz ryzyk
 • Studiów wykonalności inwestycji
 • Planów rozwoju lokalnego (PRL)
 • Lokalnych programów rewitalizacji (LPR)
 • Planów odnowy miejscowości
 • Strategii rozwoju, itp.