Dotacje inwestycyjne dla przedsiębiorstw

Każda firma potrzebuje inwestycji. Inwestycje są jednak kosztowne, wymagają zaangażowania dużego własnego lub pożyczonego kapitału. Ciągłe podejmowanie różnych przedsięwzięć rozwojowych jest nieodzownym warunkiem istnienia i rozwoju firmy w warunkach współczesnej gospodarki rynkowej. Wspieramy naszych Partnerów w realizacji procesów inwestycyjnych przy wsparciu dotacji.

Oferujemy współpracę na każdym etapie prowadzenia projektu inwestycyjnego – od opracowania koncepcji projektu, poprzez napisanie wniosku o dotacje, przygotowanie nieodzownych załączników (takich jak biznes plan lub studium wykonalności), aż po rozliczanie prawidłowo wydatkowanych środków. Jako jedyni na rynku wspieramy naszych Partnerów w działaniach mających na celu uzyskania przez nich opinii o innowacyjności, która znacząco zwiększy szanse uzyskania dotacji. Pomagamy naszym Partnerom we właściwy sposób wybrać dostawców, co pozwoli na prawidłowe rozliczenie otrzymanej dotacji.

Każdy z 16 Regionalnych Programów Operacyjnych daje możliwość dofinansowania zakupu środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych. Poziomy dofinansowania zależą od statusu przedsiębiorstwa oraz od województwa, w którym firma jest zarejestrowana. Projekty inwestycyjne pozyskać mogą wyłącznie firmy z sektor mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Projekty te musza być innowacyjne a ich rezultatem powinno być wprowadzenie nowych lub udoskonalenie dotychczasowych produktów lub usług.

Poziom dofinansowania określa się na podstawie mapy pomocy regionalnej

Ciekawą formą realizacji projektu inwestycyjnego jest tzw. kredyt na innowacje technologiczne w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjny Rozwój. Instrument ten skierowany będzie do sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw i służyć ma wdrożeniu nowych technologii, a co za tym idzie, podniesieniu konkurencyjności rodzimych firm na rynku międzynarodowym. Największą zaletą programu jest z pewnością bezzwrotny charakter otrzymanej premii technologicznej, która może wynieść nawet 6 mln złotych.

Dofinansowanie może być w szczególności przeznaczone na wdrożenie wyników prac B+R, własnych lub zakupionych, i związane z tym wydatki np. zakup budynków, nabycie lub wytworzenie środków trwałych czy zakup wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji i know-how. Ubiegający się o dofinansowanie w ramach kredytu technologicznego muszą spełnić kilka istotnych warunków. Przede wszystkim ważne jest posiadanie zdolności kredytowej.

Niezbędnym elementem wnioskowania o dotację jest uzyskanie tzw. promesy kredytowej – pisemnego przyrzeczenia udzielenia kredytu – od banku komercyjnego. Do wniosku o dofinansowanie należy również dołączyć opinię stwierdzającą, że wdrażana technologia jest innowacją,  której okres stosowania na świecie jest nie dłuższy niż 5 lat.

Nasza oferta kompleksowo obejmuje m. in. wsparcie przy tworzeniu koncepcji projektu, pisanie projektu wraz z załącznikami, skompletowanie wymaganej dokumentacji do podpisania umowy oraz rozliczanie poniesionych wydatków.