Audyt projektów unijnych

Celem audytu zewnętrznego projektu unijnego jest uzyskanie podstaw do potwierdzenia wiarygodności danych, zarówno liczbowych jak i opisowych, zawartych w przedstawionych dokumentach związanych z realizowanym projektem. Celem audytu jest także dokonanie obiektywnej i niezależnej oceny prawidłowości realizacji projektu unijnego.

Audyt projektów unijnych polega na analizie prawidłowości realizacji projektu zgodnie z wytycznymi i wnioskiem o dofinansowanie. Analiza ta obejmuje takie obszary jak m.in:

  • audyt prawidłowości realizacji wskaźników produktu i rezultatu
  • audyt kwalifikowalności wydatków projektu
  • audyt poprawności przeprowadzenia wyboru oferentów
  • audyt poprawności w zakresie informacji i promocji
  • audyt sposobu przechowywania i archiwizacji dokumentacji projektowej

Efektem audytu jest uzyskanie racjonalnego zapewnienia, że wydatki poniesione w ramach projektu są kwalifikowane, a sposób realizacji projektu jest zgodny z umową (decyzją) i wnioskiem oraz wydanie opinii w tym zakresie.

IDEA Konsulting przeprowadziła wiele audytów projektów unijnych dla Partnerów, którzy mieli problemy z prawidłową ich realizacją czy to w okresie ich realizacji jak i w okresie ich trwałości. Nasze usługi pomogły tym podmiotom na tyle, że mogły one skupić się wyłącznie na dalszym rozwoju swoich projektów. Jednocześnie podmioty te widząc profesjonalizm naszych działań zlecają nam opracowanie kolejnych projektów od początku do końca czyli od wstępnej analizy możliwości pozyskania dotacji przez przygotowanie wniosku z niezbędnymi załącznikami po prawidłowe jego rozliczenie.