11 października 2017

OSTATNI KONKURS W WIELKOPOLSCE W 2017 ROKU – DZIAŁANIE 1.2 WZMOCNIENIE POTENCJAŁU INNOWACYJNEGO PRZEDSIĘBIORSTW WIELKOPOLSKI
Dla kogo?
Mikro, mali lub średni przedsiębiorcy. Możliwy osobny konkurs dla dużych przedsiębiorstw.

Na co?
W ramach konkursu wsparciem mogą zostać objęte projekty dotyczące:

 1. Wsparcia infrastruktury B+R poprzez stworzenie lub rozwój istniejącego zaplecza badawczo-rozwojowego w postaci działów B+R w przedsiębiorstwach (w tym laboratoriów) oraz tworzenie centrów badawczo-rozwojowych;
 2. Prowadzenia badań w przedsiębiorstwach, w tym badań przemysłowych i/lub eksperymentalnych prac rozwojowych po stworzenie linii demonstracyjnej;
 3. Wsparcia przygotowania do wdrożenia własnych lub zakupionych wyników badań naukowych/technologii oraz praw do własności intelektualnej (w tym zakup wyników prac B+R).

 Jaka jest maksymalna intensywność wsparcia możliwa do uzyskania [%]?
Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maks. dopuszczalna kwota dofinansowania projektu:

1.Maksymalny poziom dofinansowania projektu realizowanego przez mikro lub małe przedsiębiorstwo – 80% wydatków kwalifikowalnych.

2.Maksymalny poziom dofinansowania projektu realizowanego przez średnie przedsiębiorstwo – 75% wydatków kwalifikowalnych.

3.Maksymalna kwota dofinansowania dla projektów, w których występuje pomoc de minimis  700000,00 PLN.

 Jaka jest maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu?
Maksymalna wartość projektu 25 mln PLN. Poziom dofinansowania uzależniony jest od typu projektu oraz wyboru odpowiedniego  wariantu.

 Jakie są terminy naboru wniosków?
Zgodnie z harmonogramem naboru wniosków na 2017 rok – planowany  termin rozpoczęcia naborów  – grudzień.

 Naszym zdaniem…
Długo oczekiwana propozycja adresowana dla przedsiębiorców planujących  realizację projektów badawczo – rozwojowych w obrębie    wielkopolskich inteligentnych specjalizacji. Alokacja przeznaczona na konkurs, jest dość wysoka (150 000 000,00 PLN), ale może zostać   podzielona na 2 konkursy, z czego jeden przeznaczony będzie dla przedsiębiorstw z sektora MSP, natomiast drugi, dla przedsiębiorstw „dużych”.

W ramach przygotowań do aplikowania, szczególną wagę należy położyć na rzetelne i prawidłowe przygotowanie planu w zakresie planowanych do przeprowadzenia prac B+R. Jest to najważniejszy   dokument do przygotowania przez wnioskodawców w ramach procedury konkursowej. Istotną trudnością dla wnioskodawców jest konieczność podziału prac B+R na badania przemysłowe i prace rozwojowe, z jednoczesnym określeniem poziomu gotowości technologicznej (Technology readiness levels -TRL). Często spotykanym rozwiązaniem jakie stosują przedsiębiorcy, jest zlecenie stworzenia  planu B+R do jednostek naukowo – badawczych. Jest to wprawdzie dość kosztowne rozwiązanie, ale w zamian uzyskuje się profesjonalnie przygotowany i wiarygodny dokument zawierający plan prac badawczo – rozwojowych. Jakie są koszty kwalifikowane? Przede wszystkim koszty personelu, koszty badań wykonywanych przez podwykonawców, koszty ogólne (w tym koszty materiałów, surowców, półproduktów, odczynników oraz koszty administracyjne).  W wypadku projektów infrastrukturalnych, do kosztów kwalifikowanych można zaliczyć zakup środków trwałych z montażem, wartości niematerialnych i prawnych z wdrożeniem oraz koszty prac budowlanych.

Prowadzenie każdego projektu wymaga odpowiedniego przygotowania merytorycznego i menedżerskiego, a także przystosowania organizacji, jej kierownictwa, a nawet zaangażowania środowiska zewnętrznego. Należy pamiętać, że gdy mamy do czynienia z projektem badawczo-rozwojowym, a zatem ryzykownym, a nawet pionierskim, pełnym wyzwań, realizacja takiego projektu jest znacznie trudniejsza w porównaniu z realizacją  projektu  o charakterze czysto inwestycyjnym.

Poczytaj więcej

Strona WRPO

13 stycznia 2016

Lubuskie RPO – Poddziałanie 1.5.1 Rozwój sektora MŚP – konkurs już w marcu!
Dla kogo?
Mikro, mali lub średni przedsiębiorcy (LUBUSKIE)

Na co?
I typ projektu: Wdrożenie wyników prac B+R przez MŚP
Wsparcie związane z:
• wdrożeniem własnych/nabytych wyników prac B+R (część badawcza projektu została przeprowadzona i/lub sfinansowana przez Beneficjenta ze środków własnych lub ze źródeł zewnętrznych)
• wdrożeniem wyników prac B+R, praw do własności intelektualnej, w tym patentów, licencji, know-how lub innej nieopatentowanej wiedzy technicznej, związanych z wdrażanym produktem/usługą/technologią opracowanym/ną lub zakupionym/ną w Działaniu 1.1.

Typ II projektu: Wsparcie inwestycyjne MŚP
Wsparcie związane z zastosowaniem w przedsiębiorstwie nowych rozwiązań technologicznych, prowadzących do powstania i wprowadzenia na rynek nowych lub znacząco ulepszonych produktów/usług, w tym m.in. w zakresie:
• realizacji zasadniczych zmian produkcji, procesu produkcyjnego lub zmiany w zakresie sposobu świadczenia usług poprzez racjonalizację, dywersyfikację lub modernizację,
• nabycie oraz wytworzenie środków trwałych niezbędnych do prowadzenia, unowocześnienia i rozwoju działalności gospodarczej,
• inwestycji w wartości niematerialne i prawne niezbędne do prowadzenia, unowocześnienia i rozwoju działalności gospodarczej,
• tworzenia lub rozwoju usług świadczonych drogą elektroniczną,
• modernizacji i wprowadzania ulepszeń mających na celu racjonalizację zużycia energii, ciepła i wody a także redukcję emisji zanieczyszczeń do powietrza czy budowy i/lub modernizacji zakładów do produkcji urządzeń dla sektora OZE, produkcji urządzeń do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych,
• wprowadzenia nowych technologii cyfrowych w zakresie świadczenia nowych e-usług w tym sprzedaż internetowa, (zakup sprzętu, oprogramowania, licencji usług IT ).

Jakie jest maksymalna intensywność wsparcia możliwa do uzyskania [%]?
Pomoc na infrastrukturę przedsiębiorstw (tzw. „inwestycja początkowa), w tym wdrożenie wyników prac B+R zgodnie z mapą pomocy regionalnej:
– 45% kosztów kwalifikowanych projektu w przypadku średnich przedsiębiorstwa:
– 55% kosztów kwalifikowanych projektu w przypadku mikro i małych przedsiębiorstw.
Pomoc na eksperymentalne prace rozwojowe – 25% kosztów kwalifikowalnych projektu.
W przypadku eksperymentalnych prac rozwojowych intensywność pomocy można zwiększyć do maksymalnie 80% kosztów kwalifikowanych poprzez dodanie:
a) 10 punktów procentowych dla średnich przedsiębiorstw,
b) 20 punktów procentowych dla mikro i małych przedsiębiorstw;
c) 15 punktów procentowych, jeżeli spełniony jest jeden z warunków:
1) projekt zakłada efektywną współpracę
— między przedsiębiorstwami, wśród których przynajmniej jedno jest MŚP, przy czym żadne pojedyncze przedsiębiorstwo nie ponosi więcej niż 70 % kosztów kwalifikowalnych, lub
— między przedsiębiorstwem i co najmniej jedną organizacją prowadzącą badania i upowszechniającą wiedzę, jeżeli ta ostatnia ponosi co najmniej 10 % kosztów kwalifikowalnych i ma prawo do publikowania własnych wyników badań;
2) wyniki projektu są szeroko rozpowszechniane (konferencje, publikacje ogólnodostępne, oprogramowanie bezpłatne lub otwarte)
Pomoc na wspieranie innowacyjności – 50% kosztów kwalifikowalnych projektu.

Jaka jest minimalna/maksymalna wartość projektu?
Maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych: 10 000 000,00 PLN

Jakie są terminy naboru wniosków?
Konkurs zostanie ogłoszony w marcu 2016 roku.

Naszym zdaniem…
Propozycja zaadresowana dla przedsiębiorców planujących projekty B+R lub  inwestycje w środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne. Jest to prawdopodobnie najpopularniejsze działanie skierowane dla przedsiębiorców z województwa lubuskiego finansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego. Stosunkowo duża alokacja i relatywnie przyjazne kryteria to niewątpliwie zalety planowanego do ogłoszenia konkursu. Warto podkreślić, że projekty wybrane do dofinansowania powinny być realizowane w obszarach wskazanych jako inteligentne specjalizacje regionu. Preferencyjnie będą traktowane projekty z zakresu ekoinnowacji, które będą nastawione na skuteczne wykorzystanie surowców.

Poczytaj więcej
http://rpo.lubuskie.pl/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow

 

 

20 sierpnia 2015

POIR – Działanie 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw” / Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” / Konkurs nr 1
Dla kogo?
Mikro, mali lub średni przedsiębiorcy

Na co?
Dofinansowanie udzielane jest na realizację projektów które obejmują badania przemysłowe i prace rozwojowe albo prace rozwojowe (projekty, w których nie przewidziano prac rozwojowych nie mogą uzyskać dofinansowania).

Jakie jest maksymalne dofinansowanie możliwe do uzyskania [%]?
Maksymalna intensywność dofinansowania wynosi:
Intensywność wsparcia na prace badawcze i rozwojowe nie może przekroczyć:
dla mikroprzedsiębiorcy/ dla małego przedsiębiorcy:

 • 70% badania przemysłowe
 • 45% prace rozwojowe;

dla średniego przedsiębiorcy:

 • 60% badania przemysłowe
 • 35% prace rozwojowe;

W wypadku tzw. „szerokiego rozpowszechniania wyników projektu” intensywność wsparcia rośnie do poziomów:
dla mikroprzedsiębiorcy/ dla małego przedsiębiorcy:

 • 80% badania przemysłowe
 • 60% prace rozwojowe;

dla średniego przedsiębiorcy:

 • 75% badania przemysłowe
 • 50% prace rozwojowe;

Jaka jest minimalna/maksymalna wartość projektu?

 • Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi: 2 000 000,00 zł.
 • Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi: nie dotyczy
 • Maksymalna wartość dofinansowania [zł]: 20 000 000,00 zł

Jakie są terminy naboru wniosków?
Wnioski o dofinansowanie mogą być składane w okresie od 31 sierpnia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

Naszym zdaniem…
Projekty w ramach poddziałania 1.1.1 POIR przeznaczone są dla przedsiębiorców, których innowacyjne pomysły posiadają duży potencjał komercjalizacji. Ponadto w ocenie dużą, a nawet decydującą, rolę odgrywa zespół, który dla beneficjenta będzie realizował badania. Projekty powinny również wpisywać się w Krajowe Inteligentne Specjalizacje. Ułatwieniem dla beneficjentów jest niewątpliwie możliwość zlecenia części prac badawczych do wyspecjalizowanych instytucji badawczych.

Poczytaj więcej