17 lutego 2016

Świętokrzyskie RPO – Działanie 2.5. Wsparcie inwestycyjne sektora MŚP – nabór już w I kwartale 2016 roku!
Dla kogo?
Mikro, mali lub średni przedsiębiorcy (Świętokrzyskie)

Na co?
W ramach konkursu przewiduje się następujące rodzaje projektów:
1.Wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw na wczesnych etapie rozwoju (start-upy), w szczególności w obszarach regionalnych inteligentnych specjalizacji, które mogły zostać utworzone dzięki interwencji prowadzonej w ramach CT 8.
2.Dofinansowanie inwestycji związanych z rozwojem przedsiębiorstwa, wprowadzeniem nowych produktów i/lub usług, a także unowocześnieniem wyposażenia związanego z działalnością gospodarczą, wprowadzeniem innowacji technologicznych i/lub organizacyjnych.
3.Dokonywanie zasadniczych zmian procesu produkcyjnego lub zmiana w sposobie świadczenia usług za pośrednictwem zakupu zaawansowanych nowych technologii lub w wyniku wdrożenia wyników prac B+R.
4.Inwestycje realizowane przez MŚP mające na celu świadczenie e-usługi, przy czym projekt może obejmować wytworzenie produktów cyfrowych koniecznych do świadczenia tej e-usługi wraz z ewentualnymi niezbędnymi specjalistycznymi szkoleniami i kursami skierowanymi do kadr (pracowników) zatrudnionych w przedsiębiorstwach.

Jaka jest maksymalna intensywność wsparcia możliwa do uzyskania [%]?
Pomoc na infrastrukturę przedsiębiorstw (tzw. „inwestycja początkowa), zgodnie z mapą pomocy regionalnej:
– 45% kosztów kwalifikowanych projektu w przypadku średnich przedsiębiorstwa:
– 55% kosztów kwalifikowanych projektu w przypadku mikro i małych przedsiębiorstw.

Jaka jest maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu?
Maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych dla mikro firm: 3 000 000,00 PLN
Maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych dla małych firm: 5 000 000,00 PLN
Maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych dla średnich firm:  9 000 000,00 PLN                                                  

Jakie są terminy naboru wniosków?
Zgodnie z harmonogramem konkursów na 2016 rok, ogłoszenie konkursu w I kwartale 2016 roku.

Naszym zdaniem…
Długo oczekiwana propozycja adresowana dla przedsiębiorców planujących  inwestycje w środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne (w tym np. e-usługi, B2B itd.) w województwie świętokrzyskim. Alokacja przeznaczona na konkurs, jest dość wysoka (80 000 000,00 PLN). Oczywiście wspierane będą projekty zgodne z regionalnymi inteligentnymi specjalizacjami, wśród których należy wymienić: PRZEMYSŁ METALOWO-ODLEWNICZY, NOWOCZESNE ROLNICTWO I PRZETWÓRSTWO SPOŻYWCZE, ZASOBOOSZCZĘDNE BUDOWNICTWO, TURYSTYKA ZDROWOTNA I PROZDROWOTNA, TECHNOLOGIE INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNE. Ta ostatnia kategoria jest szczególnie interesująca gdyż uwzględnia takie dziedziny jak: telekomunikacja przewodowa i bezprzewodowa, usługi informatyczne związane z oprogramowaniem i przetwarzaniem danych, sprzęt telekomunikacyjny i komputerowy.

Poczytaj więcej

Serwis Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego

15 stycznia 2016

Zachodniopomorskie RPO – Poddziałanie 1.5.1 Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji – nabór od 18 stycznia
Dla kogo?
Mikro, mali lub średni przedsiębiorcy (ZACHODNIOPOMORSKIE)

Na co?
W ramach konkursu wspierane będą przedsięwzięcia polegające na wdrażaniu innowacji produktowych, procesowych i nietechnologicznych przez przedsiębiorstwa prowadzące inwestycje w niektórych (według katalogu podklas PKD z Regulaminu) branżach i obszarach. Dofinansowaniu będą podlegały projekty obejmujące inwestycje w grunty, budynki, budowle, nowoczesne maszyny i urządzenia, linie produkcyjne, wartości niematerialne i prawne, czy wdrażanie nowych rozwiązań technologicznych, prowadzące do:
– wykreowania nowego lub zasadniczo ulepszonego produktu/usługi,
– zwiększenia efektywności produkcji przedsiębiorstwa,
– zasadniczej zmiany procesu produkcyjnego.

Jakie jest maksymalna intensywność wsparcia możliwa do uzyskania [%]?
Pomoc na infrastrukturę przedsiębiorstw (tzw. „inwestycja początkowa), zgodnie z mapą pomocy regionalnej:
– 45% kosztów kwalifikowanych projektu w przypadku średnich przedsiębiorstwa:
– 55% kosztów kwalifikowanych projektu w przypadku mikro i małych przedsiębiorstw.

Jaka jest minimalna/maksymalna wartość projektu?

Maksymalna wartość dofinansowania: 4 000 000,00 PLN
Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych: 400 000,00 PLN

Jakie są terminy naboru wniosków?
Od 18 stycznia 2016r  do 18 marca 2016r. Rozstrzygnięcie konkursu: lipiec 2016 rok

Naszym zdaniem…
Długo oczekiwana propozycja adresowana dla przedsiębiorców p  inwestycje w środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne. Niestety konkurs nie jest przeznaczony dla wszystkich przedsiębiorców, a jedynie dla takich, którzy planują swoje inwestycje w sektorze chemii oraz przemysłu metalowo – maszynowego. Oczywiście mile widziane są opinie o innowacyjności, które mogą przesądzić o wysokiej ocenie projektu. Niestety alokacja przeznaczona na konkurs, nie jest wysoka (zaledwie 30 000 000,00 PLN), jednak Instytucja Zarządzająca ma możliwość jej zwiększenia. Realizacja projektów powinna się zakończyć do 31 sierpnia 2018 roku, co jest raczej wystarczającym czasem na przeprowadzenie inwestycji, nawet przy dopuszczalności realizacji inwestycji budowlanych lub prac remontowych.

Poczytaj więcej
1.5 Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji