17 lutego 2016

Świętokrzyskie RPO – Działanie 2.5. Wsparcie inwestycyjne sektora MŚP – nabór już w I kwartale 2016 roku!
Dla kogo?
Mikro, mali lub średni przedsiębiorcy (Świętokrzyskie)

Na co?
W ramach konkursu przewiduje się następujące rodzaje projektów:
1.Wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw na wczesnych etapie rozwoju (start-upy), w szczególności w obszarach regionalnych inteligentnych specjalizacji, które mogły zostać utworzone dzięki interwencji prowadzonej w ramach CT 8.
2.Dofinansowanie inwestycji związanych z rozwojem przedsiębiorstwa, wprowadzeniem nowych produktów i/lub usług, a także unowocześnieniem wyposażenia związanego z działalnością gospodarczą, wprowadzeniem innowacji technologicznych i/lub organizacyjnych.
3.Dokonywanie zasadniczych zmian procesu produkcyjnego lub zmiana w sposobie świadczenia usług za pośrednictwem zakupu zaawansowanych nowych technologii lub w wyniku wdrożenia wyników prac B+R.
4.Inwestycje realizowane przez MŚP mające na celu świadczenie e-usługi, przy czym projekt może obejmować wytworzenie produktów cyfrowych koniecznych do świadczenia tej e-usługi wraz z ewentualnymi niezbędnymi specjalistycznymi szkoleniami i kursami skierowanymi do kadr (pracowników) zatrudnionych w przedsiębiorstwach.

Jaka jest maksymalna intensywność wsparcia możliwa do uzyskania [%]?
Pomoc na infrastrukturę przedsiębiorstw (tzw. „inwestycja początkowa), zgodnie z mapą pomocy regionalnej:
– 45% kosztów kwalifikowanych projektu w przypadku średnich przedsiębiorstwa:
– 55% kosztów kwalifikowanych projektu w przypadku mikro i małych przedsiębiorstw.

Jaka jest maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu?
Maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych dla mikro firm: 3 000 000,00 PLN
Maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych dla małych firm: 5 000 000,00 PLN
Maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych dla średnich firm:  9 000 000,00 PLN                                                  

Jakie są terminy naboru wniosków?
Zgodnie z harmonogramem konkursów na 2016 rok, ogłoszenie konkursu w I kwartale 2016 roku.

Naszym zdaniem…
Długo oczekiwana propozycja adresowana dla przedsiębiorców planujących  inwestycje w środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne (w tym np. e-usługi, B2B itd.) w województwie świętokrzyskim. Alokacja przeznaczona na konkurs, jest dość wysoka (80 000 000,00 PLN). Oczywiście wspierane będą projekty zgodne z regionalnymi inteligentnymi specjalizacjami, wśród których należy wymienić: PRZEMYSŁ METALOWO-ODLEWNICZY, NOWOCZESNE ROLNICTWO I PRZETWÓRSTWO SPOŻYWCZE, ZASOBOOSZCZĘDNE BUDOWNICTWO, TURYSTYKA ZDROWOTNA I PROZDROWOTNA, TECHNOLOGIE INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNE. Ta ostatnia kategoria jest szczególnie interesująca gdyż uwzględnia takie dziedziny jak: telekomunikacja przewodowa i bezprzewodowa, usługi informatyczne związane z oprogramowaniem i przetwarzaniem danych, sprzęt telekomunikacyjny i komputerowy.

Poczytaj więcej

Serwis Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego

21 września 2015

Najbardziej oczekiwany konkurs w 2015 roku !!!
Nabór wniosków WRPO 1.5.2 na projekty inwestycyjne dla MSP zostanie ogłoszony pod koniec września. Kwota przeznaczona na dofinansowanie przedsięwzięć wielkopolskich przedsiębiorstw sięgać będzie prawie 400 milionów złotych.

To prawdopodobnie największy konkurs nie tylko w tym roku, ale w całej perspektywie finansowej. Ważne, by tego czasu nie przespać, bo kolejnej takiej szansy może już nie być. Będziemy informować o szczegółach.